Försäljning och fastpris

Sopor är som rinnande vatten …det slutar aldrig att komma! Sophantering har sett olika ut under årens lopp men den generella utvecklingen har sakta gått mot att man försöker samla ihop hämtningsställena till en punkt.

Detta kan vara ett Miljöhus eller i de flesta fall underjordsbehållare. Detta blir mer aktuellt i framtiden då det ligger regerings krav med producentansvar och knackar på dörren. Visionen är att man under 2024 skall vara tvingad att ha fastighetsnära insamling av återvinning, Detta ställer krav på Er som kund att tänka till vid planerade nyinstallationer och detta kan många gånger kännas övermäktigt med alla beslut som måste fattas.

Där finns vi!

Hos oss är det samma person som Du som kund talar med vid första kontakten, som installerar och är med dig under hela processen. Vi hjälper till med:

Behovsanalys

  • Besök på plats och gärna på styrelsemöte för att informera om dom olika alternativen och fabrikaten, avfallsvolymer/ dimensionering av avfall och källsorterade fraktioner, projektering , myndighetskontakter såsom bygglov och kommunala krav på hämtnings förhållande, låssystem, utemiljö etc.

Erbjudande och offert

  • Baserat på den noggranna behovsanalysen så ger vi Er förslag på olika lösningar och fabrikat avseende praktiska och ekonomiska konsekvenser både för installationen och användaren.

Installation

  • Vi utför installationen med dokumentation avseende checklistor på egenkontroller, dokumentation och kvalitetssäkring. Vi ombesörjer jordanalys för schaktmassor, myndighetskontakter avseende ledningsdragningar, Ta planer där det erfordras och vi är alltid närvarande för att övervaka så att installationer utförs enligt tillverkarens anvisningar.

Överlämnande till kund

  • Vi kallar till en slutbesiktning med kund där dokumentation överlämnas och funktion förklaras.

Allt för att Du som kund ska känna dig trygg med en kontakt genom hela kedjan på riktigt.

 

 

Fastpris för markarbete oavsett vilket fabrikat Du som kund valt att investera i.

*Tillkommande kostnader kan vara beroende på förutsättningar exempelvis hinder i mark t.ex berg, bygglov, jordanalys, Ta plan och om Du som kund vill ha något mer i utemiljön såsom kantsten, murar, plattor eller om markens förutsättningar kräver andra lösningar.  

 

 

Detta är vad vi kallar en standardstation 3×5 meter.

Den består av 1 st 5 kubiks restavfallsbehållare och 1 st 1300/ 750 liters matavfallsbehållare. Den mest installerade lösningen i Sverige. Som finns i olika fabrikat.

Det som ingår i vårt fastpris är lossning, kabelanvisning,  schaktning inklusive bortforsling, installation och asfaltering.

*Se reservationer ovan

 

 

 

 

Detta exemplet är en Återvinningslösning med 3 st betong moduler på 5 kubik vardera som man kan anpassa för olika fraktioner. Även denna lösning finns i olika fabrikat och kan byggas på med fler kassuner efter behov.

Det som ingår i vårt fastpris är lossning, kabelanvisning,  schaktning inklusive bortforsling, installation och asfaltering.

*Se reservationer ovan

 

 

 

Kontakta oss för att få fastpris på installation efter Era förutsättningar.